Raku Fizz Buzz

#!raku

for (1..100) {
 given $_ {
  when not $_ % 15 { 'FizzBuzz'.say }
  when not $_ % 3 { 'Fizz'  .say }
  when not $_ % 5 { 'Buzz'  .say }
  default     {      .say }
 }
}

raku (17) fizzbuzz (1)